تبلیغات
عاشقانه ها - مطالب سرگرمی

عاشقانه ها

خنده دار است؟؟

خنــבه ב ار اَستـــــ نــــﮧ؟؟

ڪـــﮧ تــو هـــﮯ مــرآ בور بـــزنــﮯ

و مــטּ בلـــ ـــ ــ ــمـــ رآ خــوشـــ کـــُــنــمـــ

بـــﮧ ایـטּ کــﮧ

בر مــحاصــ ـــ ــ ـــره ﮮ تــ ــ ـو امــــ[ 1391/09/8 ] [ 10:48 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


کم آوردم...

ڪــــــــمـــ آوردمـــ

اگه مــ ــﮯ دونستــ َــمـــ اینـــــطورﮮ مــ ﮯ شِــ ــﮧ


با خُــودمـــ بیــــــ ـــــ ـشتــَر میاوردمـــــــ[ 1391/09/8 ] [ 10:47 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


این روزها...

ایــن روزهــا...

زل مـی زنـم تــوی چشـــمانم

خـودم را بهــــانـهـ مـی كنــــم بـرای خــندیـدن

قــدم مـی زنــم پــابهـ پــای خـــودم

و...

دســـتم دســـتـ دیگــرم را مـی گیــــرد

تــــا گـــــم نشـــــــــوم

مـــیان اینهـــــــــــــــــمهـ تنهــــــایی[ 1391/09/8 ] [ 10:46 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


عشقممممم.....


★.*.☆.*. ★.*.☆.*. ★.*.☆.*. ★.*.☆.*. ★

هـــمــہ رو خــطـ زבم


تــا بـــہ عشـــقــم بـــرسم . . .!!!


غــافل از ایــنکـــہ خـــوבم


خــطـ خــورבه عـــشقــم بــوבم . . .!! :|


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

(●̮̮̃•̃)
/█\
[ 1391/08/4 ] [ 11:31 ق.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


پیچک....

پیچــــک احــــساس...


هــــمیشه هــــم شاعــــرانه و خــــیال انگیز نیــــست


گــــاهی می پیــــچید دور گــــلوی آدم


و خــــفه اش مــــی کنــــد...[ 1391/08/4 ] [ 11:30 ق.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


متن عاشقانه زیبامتن عاشقانه زیبا....
شـــوق پـــــــــــــــــرواز کـــرده ام امشب

پـــــــرواز بـا پــ ــ ـــ ـــ ـــر خیـــــــــــال تــــــــــــو 

تـا اوج

تـا آنجــا کـه جــــز مـــــــن و تـــــو کســی نبـاشـــــد

دلــ ـــ ــــم...

یکــــــ مــــــــزرعــه مـی خـــــواهد 

یکـــــــ تــــــــــــــــــــو 

یکـــــ مــــــــــــــــن

و گنـــــــدم زاری طلایـــــــی رنگ 

کـه هــوایـش آکنـــده بـا عطــــر نفــ ـــ ــس هـای تــــــو بـاشـــــــد

چـه زیبـــــــــاست

وقتــی مــ ــ ــن در گنــــــــدم زار طلایـــی رنگ

همـــراه بـا رقـــــص آفتـــــاب 

مـی رقصـــــــم و غلـــت مـی خــــــــورم 

و درون آغــ ـــ ـــ ــوش تـــــو جــای مـی گیــــرم

چـه زیبــــــاست

وقتـــی بــــــازوان تـــ ـــ ـــو

بـالشتـــــی بـرای تخـــــت

مـــزرعـه ی خیــــال مــن مـی شـــود 

چـه زیبـــــــاست

وقتـــی خـــــوشـه هـای گنــــدم

محــ ــ ــ ــــو مــــن و تــــــو مـی شــونــــد

و مـا از شـ ـــ ــ ـــ ــرم نگـــاه شـان ســـرخ مـی شـویــــم

چـه آرامــــــش بخــش است

وقتـــی تــــو در بستـــــر بـی قــــــرار شـــب

در میـان گنـــــــــــدم زار مــــــوهـایـم 

می رقصــــــــی و غلــت مـی خـــــــــــوری 

و آرام مــرا در آغـ ــ ــــوش خـود جــای مـی دهـــی

چـه آرامـــــــش بخــش ست

وقتــی سینـــــه ات 

تکیــــه گاهـــی بـرای ســــرم مـی شـــود

چـه آرامــــش بخــش است

وقتـــی حــ ـــ ـــ ـــرارت تـــنت

ســـــردی زمستــــــان را

بـرایــم تـابستـانـــی گـــــــرم مـی کنـــد 

چـه پــر هیـاهــــــوست

وقتـــی ستـــــاره هـا بـه هـم آغـــ ـــ ــوشی مـا

چشمــک مـی زننـــد

و مهتــــاب رقــــــص نــــورش را

در بستـــــر عـاشقانــ ـــ ـــه ی مـا اجـــرا مـی کنـــد 

و مـا از شـــادی ایـن عشــ ـــ ــ ــق

ماننــد آفتــــاب در طلــــوع فــ ـــ ــردایـی دیگــــر

درهـــــم ذوب مـی شـویــــــم

و چـه خیـالــی ست ایـن پــ ــ ــرواز

وقتـــی مـی دانـــــــــــــــم

تـــ ــ ــ ــو هیـــــــــچ گاه

در زندگــــــی مــن 

طلــــــــوع نخواهــ ــ ــ ــی کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد...

افسوس!!!


[ 1391/03/28 ] [ 08:11 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


قدر همدیگه رو بدونیم...

زن و شوهر پیری با هم زندگی می کردند. پیر مرد همیشه از خروپف همسرش

شکایت داشت و پیر زن هرگز زیر بار نمی رفت و گله های شوهرش رو به

حساب بهانه گیری های او می گذاشت. این بگو مگوها همچنان ادامه داشت. تا

اینکه روزی پیر مرد فکری به سرش زد و برای اینکه ثابت کند زنش در خواب

خروپف می کند و آسایش او را مختل کرده است ضبط صوتی را آماده می کند و

شبی همه سر و صدای خرناس های گوشخراش همسرش را ضبط می کند.

پیرمرد صبح از خواب بیدار می شود و شادمان از اینکه سند معتبری برای ثابت

کردن خروپف های شبانه او دارد به سراغ همسر پیرش می رود و او را صدا می

کند، غافل از اینکه زن بیچاره به خواب ابدی فرو رفته است! از آن شب به بعد

خروپف های ضبط شده پیرزن، لالایی آرام بخش شبهای تنهایی او می شود.

 
قدر هر کسی رو بدونیم تا یه روزی پشیمون نشیم

تا که بودیم، نبودیم کسی

کشت ما را غم بی هم نفسی

تا که خفتیم، همه بیدار شدند

تا که رفتیم، همگی یار شدند

قدر آن شیشه بدانید که هست

نه در آن موقع که افتاد و شک


[ 1391/03/20 ] [ 05:19 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


زنجیره عشق...

یک روز بعد از ظهر وقتی اسمیت داشت از کار برمیگشت خانه، سر راه زن

مسنی را دید که ماشینش خراب شده و ترسان توی برف ایستاده بود. اون زن

برای او دست تکان داد تا متوقف شود.
 
اسمیت پیاده شد و خودشو معرفی کرد و گفت من اومدم کمکتون کنم.

زن گفت صدها ماشین از جلوی من رد شدند ولی کسی نایستاد، این واقعا

لطف شماست.

وقتی که او لاستیک رو عوض کرد و درب صندوق عقب رو بست و آماده رفتن

شد، زن پرسید:” من چقدر باید بپردازم؟”
 
و او به زن چنین گفت: “شما هیچ بدهی به من ندارید. من هم در این چنین

شرایطی بوده ام. و روزی یکنفر هم به من کمک کرد، همونطور که من به شما

کمک کردم. اگر تو واقعا می خواهی که بدهیت رو به من بپردازی باید این کار رو

بکنی. نگذار زنجیر عشق به تو ختم بشه!”
 
چند مایل جلوتر زن کافه کوچکی رو دید و رفت تو تا چیزی بخوره و بعد راهشو

ادامه بده ولی نتونست بی توجه از لبخند شیرین زن پیشخدمتی بگذره که می

بایست هشت ماهه باردار باشه و از خستگی روی پا بند نبود. او داستان زندگی

پیشخدمت رو نمی دانست واحتمالا هیچ گاه هم نخواهد فهمید. وقتی که

پیشخدمت رفت تا بقیه صد دلارش رو بیاره، زن از در بیرون رفته بود، در حالی که

بر روی دستمال سفره یادداشتی رو باقی گذاشته بود. وقتی پیشخدمت نوشته

زن رو می خوند اشک در چشمانش جمع شده بود. در یادداشت چنین نوشته

بود:” شما هیچ بدهی به من ندارید. من هم در این چنین شرایطی بوده ام. و

روزی یک نفر هم به من کمک کرد، همون طور که من به شما کمک کردم. اگر تو

واقعا می خواهی که بدهیت رو به من بپردازی، باید این کار رو بکنی. نگذار زنجیر

عشق به تو ختم بشه!”.
 
همان شب وقتی زن پیشخدمت از سرکار به خونه رفت، در حالی که به اون پول

و یادداشت زن فکر می کرد به شوهرش گفت :”دوستت دارم اسمیت، همه چیز

داره درست می شه


[ 1391/03/20 ] [ 05:17 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


داستان بسیار زیبای عشق چیست؟


پس از کلی دردسر با پسر مورد علاقه ام ازدواج کردم…ما همدیگرو به حد مرگ

دوست داشتیم

سالای اول زندگیمون خیلی خوب بود…اما چند سال که گذشت کمبود بچه رو به

وضوح حس می کردیم…

می دونستیم بچه دار نمی شیم…ولی نمی دونستیم که مشکل از کدوم یکی

از

ماست…اولاش نمی خواستیم بدونیم…با خودمون می گفتیم…عشقمون واسه

یه

زندگی رویایی کافیه…بچه می خوایم چی کار؟…در واقع خودمونو گول می زدیم…

هم من هم اون…هر دومون عاشق بچه بودیم…

تا اینکه یه روز

علی نشست رو به رومو

گفت…اگه مشکل از من باشه …تو چی کار می کنی؟…فکر نکردم تا شک کنه

که

دوسش ندارم…خیلی سریع بهش گفتم…من حاضرم به خاطر

تو رو همه چی خط سیاه بکشم…علی که انگار خیالش راحت شده بود یه نفس

راحت کشید و از سر میز بلند شد و راه افتاد…

گفتم:تو چی؟گفت:من؟

گفتم:آره…اگه مشکل از من باشه…تو چی کار می کنی؟

برگشت…زل زد به چشام…گفت:تو به عشق من شک داری؟…فرصت جواب ندادو

گفت:من وجود تو رو با هیچی عوض نمی کنم…

با لبخندی که رو صورتم نمایان شد خیالش راحت شد که من مطمئن شدم اون

هنوزم منو دوس داره…

گفتم:پس فردا می ریم آزمایشگاه…

گفت:موافقم…فردا می ریم…

و رفتیم…نمی دونم چرا اما دلم مث سیر و سرکه می جوشید…اگه واقعا عیب از

من

بود چی؟…سر

خودمو با کار گرم کردم تا دیگه فرصت

فکر کردن به این حرفارو به خودم ندم…

طبق قرارمون صبح رفتیم آزمایشگاه…هم من هم اون…هر دو آزمایش

دادیم…بهمون

گفتن جواب تا یک هفته دیگه حاضره…

یه هفته واسمون قد صد سال طول کشید…اضطرابو می شد خیلی اسون تو

چهره

هردومون دید…با

این حال به همدیگه اطمینان می دادیم

که جواب ازمایش واسه هیچ کدوممون مهم نیس…

بالاخره اون روز رسید…علی مث همیشه رفت سر کار و من خودم باید جواب

ازمایشو

می گرفتم…دستام مث بید می لرزید…داخل ازمایشگاه شدم…

علی که اومد خسته بود…اما کنجکاو…ازم پرسید جوابو گرفتی؟

که منم زدم زیر گریه…فهمید که مشکل از منه…اما نمی دونم که تغییر چهره اش

از

ناراحتی بود…یا از

خوشحالی…روزا می گذشتن و علی روز به روز نسبت به من سردتر و سردتر

می

شد…تا اینکه یه روز که دیگه صبرم از این رفتاراش طاق شده بود…بهش

گفتم:علی…تو

چته؟چرا این جوری می کنی…؟

اونم عقده شو خالی کرد گفت:من بچه دوس دارم مهناز…مگه گناهم چیه؟…من

نمی تونم یه عمر بی بچه تو یه خونه سر کنم…

دهنم خشک شده بود…چشام پراشک…گفتم اما تو خودت گفتی همه جوره منو

دوس داری…گفتی حاضری بخاطرم قید بچه رو بزنی…پس چی شد؟

گفت:آره گفتم…اما اشتباه کردم…الان می بینم نمی تونم…نمی کشم…

نخواستم بحثو ادامه بدم…پی یه جای خلوت می گشتم تا یه دل سیر گریه

کنم…و

اتاقو انتخاب کردم…

من و علی دیگه با هم حرفی نزدیم…تا اینکه علی احضاریه اورد برام و گفت می

خوام

طلاقت بدم…یا زن بگیرم…نمی تونم خرج دو نفرو با هم بدم…بنابراین از فردا تو

واسه

خودت…منم واسه خودم…

دلم شکست…نمی تونستم باور کنم کسی که یه عمر به حرفای قشنگش دل

خوش

کرده بودم…حالا به همه چی پا زده…

دیگه طاقت نیاوردم لباسامو پوشیدمو ساکمم بستم…برگه جواب ازمایش هنوز

توی

جیب مانتوام بود…

درش اوردم یه نامه نوشتم و گذاشتم روش و هر دو رو کنار گلدون

گذاشتم…احضاریه

رو برداشتم و از خونه زدم بیرون…

توی نامه نوشت بودم:

علی جان…سلام…

امیدوارم پای حرفت واساده باشی و منو طلاق بدی…چون اگه این کارو نکنی

خودم

ازت جدا می شم…

می دونی که می تونم…دادگاه این حقو به من می ده که از مردی که بچه دار

نمی

شه جدا شم…وقتی جواب ازمایشارو گرفتم و دیدم که عیب از توئه…باور کن اون

قدر

برام بی اهمیت بود که حاضر

بودم برگه رو همون جاپاره کنم…

اما نمی دونم چرا خواستم یه بار دیگه عشقت به من ثابت شه…

توی دادگاه منتظرتم…امضا…مهنا


[ 1391/03/20 ] [ 03:47 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


گاه هوایت دیوانه ام میکند.......

گاه دلم میگیرد....

گاه زندگی سخت میشود

گاه تنها , تنهایی آرامش می آورد..

گاه گذشته اذیتم میکند...

گاه هوایت دیوانه ام میکند..

این `گاه ها`...گهگاه تمام روز و شب من میشوند..

آنوقت بغض گلویم را میگیرد!

درست مثل همین روزها...[ 1391/03/20 ] [ 02:06 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…..

دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد

نه التـــمـاس هـــایم را

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…[ 1391/03/20 ] [ 02:03 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


من کــ♥ـــنـــ♥ـــارتـــــــ♥ـــــــــم...........(هـــــــــــــنـــــــــــوز بـــــــــــرام عـ♥ــزیــ♥ــزی)

چـقـدر خـوبـه . . .

یـکـی بـاشـه

یـکـی بـاشـه کـه بـغـلـت کـنـه . . .

سـرتـو بـزاری روی سـیـنـش

آرومـت کـنـه . . .

حـُرم نـفـس هـاش تـنـت ُ داغ کـنـه . . .

عـطـر دسـتـاش مـوهـاتـو نـوازش کـنـه . . .

چـقـدر خـوبـه . . .

چـقـدر خـوبـه کـه آروم دم گـوشـت بـگـه

غـصـه نـخـوری هـا . . .

من کــ♥ـــنـــ♥ـــارتـــــــ♥ـــــــــم


[ 1391/03/20 ] [ 02:01 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


آغوشتــــ....

آغوشتـــــــ ...

غاریستــــــــ ...


کـه وسوســـه میکنــــــــد همــه را ...


بــرای پیــامبــــــر شــدن !!!
[ 1391/03/6 ] [ 06:10 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


قاصــــدک


قاصدكــــــ از كدامــــ سو می آیی ...!!!

اینــ روزها هوای دلمـــ بارانیستـــــــ ...


به كدامـــ سمتـــــ می روی...؟


از كــــه خبــــر آوردی...؟!


قاصدكــــــــ میدانی...


مرگـــــ تو بارانــــــ و شادی منــــ باریدنـــــ


اشكـــــ ها در بارانـــ نمی ریزد...


منـــــ تو را میخواهمــــــ...


منـــــ تو را میخواهمــــ نه دلـــ بارانی...!


خبــر آر از همسفرمـــــ...


قاصدكـــــــ منـــ تو را می خواهمــــ


نه دلــــــ بارانی...
[ 1391/03/3 ] [ 10:23 ق.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


خسته شدم...

خسته شدم می خواهم در آغوش گرمت آرام گیرم.

خسته شدم بس که از سرما لرزیدم...


بس که این کوره راه ترس آور زندگی را هراسان پیمودم


زخم پاهایم به من میخندد...


خسته شدم بس که تنها دویدم...


اشک گونه هایم را پاک کن و بر پیشانیم بوسه بزن...


می خواهم با تو گریه کنم ...


خسته شدم بس که...


تنها گریه کردم...


می خواهم دستهایم را به گردنت بیاویزم


و شانه هایت را ببوسم...


خسته شدم بس که تنها ایستادم[ 1391/02/28 ] [ 02:27 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


قشنگ ترین احساس..

میدونے قشنگترین احساس چه وقتیه..؟

وقتے برمیگردے


یواشكے به عشقت نگاه كنے


مے بینے كه اونمـ داشته بهت نگاه میكرده..
[ 1391/02/21 ] [ 10:04 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


من امـــــید دارمــ...

دست از دنیـا کشیـده ام

دیگـر چیـزی بـرای از دست دادن نـدارم

نمـی خواهـم دیگـر

دست هـایـمـان

بـه هـم بـرسـد ...

می خواهـم دست هـایـم را

در جیبــم بگـذارم

بـی دغـدغـه

آزاد و رهـا

سوت زنـان

تا انتهـای کوچـه تنهـایـی ام بـروم

من امیـد دارم

بـه کـم نـور تـرین ستـاره ای

کـه هـر شب

در انتهـای کوچـه

بـرایـم چشمـک مـی زنـد ...

من امیــد دارم

آنجـا کسـی هست

کـه

مثـل هیــچ کس نیـست ![ 1391/02/21 ] [ 08:56 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


نــــــ ـه...

نـﮧ لـیـوان بـزرگ پُـر از قـﮩـوه دارمـ

نـﮧ سیـگـارﮮ ڪـﮧ لاﮮ انـگـشتـانـمـ بـگـذارمـ


نـﮧ آرایـش چـشـمـانـمـ ریـخـتـﮧ اسـﭞ


نـﮧ مـوهـایمـ ڪوتـاه ِ ڪوتـاه اسـﭞ


و نـﮧ ڪافـﮧ اﮮ مـﮯشنـاسمـ، سـرد و تـاریـڪ


ڪـﮧ پـاتـوقـش ڪنـمـ


مـن هـیـچ چـیـزمـ بـﮧ آدمـﮩـاﮮ افـسرده نـمـﮯخـورد


[ 1391/02/21 ] [ 08:55 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


اگــــــــــــــ ـر...

اگـر مـی خواهـی ببـنیـَم ...

نیمـه هـای ِ شـب بیـا؛

زمـانی کـه قطـره هـای ِ زلـال ِ تنـهایـیم را،

بـه سیـاهـی هـای ِ شـب می سـپـارم ...

بـاور کـن ایـن زمـان،

/احسـاسـاتم/

از هـر زمـان ِ دیـگـر

عـریـان تـرنـد ...


[ 1391/02/21 ] [ 08:54 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


تــــــــــــــ ـو...

تو دور می شوی...

من گام می زنم اما به تو نمی رسم!

خسته می شوم، زانو می زنم:

بایـــــــــست!!!

بی خیال بی خیال عبور می کنی...

دستانم را دراز می کنم...

اما تو...

لای هجوم تنهایی های من محو می شوی...

و من می مانم و پاهایی که نای رفتن و ماندنشان توامان نیست...

نمی مانم

اما بی تو...[ 1391/02/21 ] [ 08:50 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]