تبلیغات
عاشقانه ها - من امـــــید دارمــ...

عاشقانه ها

من امـــــید دارمــ...

دست از دنیـا کشیـده ام

دیگـر چیـزی بـرای از دست دادن نـدارم

نمـی خواهـم دیگـر

دست هـایـمـان

بـه هـم بـرسـد ...

می خواهـم دست هـایـم را

در جیبــم بگـذارم

بـی دغـدغـه

آزاد و رهـا

سوت زنـان

تا انتهـای کوچـه تنهـایـی ام بـروم

من امیـد دارم

بـه کـم نـور تـرین ستـاره ای

کـه هـر شب

در انتهـای کوچـه

بـرایـم چشمـک مـی زنـد ...

من امیــد دارم

آنجـا کسـی هست

کـه

مثـل هیــچ کس نیـست ![ 1391/02/21 ] [ 07:56 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]