تبلیغات
عاشقانه ها - نــــــ ـه...

عاشقانه ها

نــــــ ـه...

نـﮧ لـیـوان بـزرگ پُـر از قـﮩـوه دارمـ

نـﮧ سیـگـارﮮ ڪـﮧ لاﮮ انـگـشتـانـمـ بـگـذارمـ


نـﮧ آرایـش چـشـمـانـمـ ریـخـتـﮧ اسـﭞ


نـﮧ مـوهـایمـ ڪوتـاه ِ ڪوتـاه اسـﭞ


و نـﮧ ڪافـﮧ اﮮ مـﮯشنـاسمـ، سـرد و تـاریـڪ


ڪـﮧ پـاتـوقـش ڪنـمـ


مـن هـیـچ چـیـزمـ بـﮧ آدمـﮩـاﮮ افـسرده نـمـﮯخـورد


[ 1391/02/21 ] [ 07:55 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]